X
تبلیغات
نسیم ریاضی - نمونه سوالات تیزهوشان ورودی به دبیرستان

نمونه سوالات تیزهوشان ورودی به دبیرستان

رياضي

رياضي

51. يك عدد فرد همواره مي تواند :1) مجموع دو عدد زوج باشد 
2) مجموع يك عدد فرد و يك عدد زوج باشد 
3) مجموع دو عدد فرد باشد 
4) هر سه مورد 


52. عدد 158 × 283 بر چند عد اول بخش پذير است؟ 
1) 2 
2) 1 
3) 4 
4)3 


53. كوچك ترين مضرب مشترك دو عدد 240 مي باشد و حاصل ضرب همان دو عدد 720 است، بزرگترين مقسوم عليه مشترك اين دو عدد كدام است؟
1)4 
2)5 
3)3 
4)6 


54. اگر حاصل ضرب دو عدد اول 713 باشد، تفاضل اين دو عدد كدام است؟
1) 10 
2) 8 
3)9 
4)11 


55. كدام يك از جمله هاي زير نادرست است؟
1) هر عدد اول فقط يك مقسوم عليه اول دارد 
2) هيچ دو عدد اول متوالي وجود ندارد 
3) هر عدد غيراولي حداقل يك مقسوم عليه اول دارد 
4) تنها عدد اول زوج عدد 2 مي باشد 


56. يك بافنده قالي در 9 دقيقه 3 رديف و ديگري در 15 دقيقه، 5 رديف مي بافد. اگر اين دو با هم كاركنند در چند دقيقه 20 رديف از قالي را خواهند بافت؟
1)10 
2)60 
3)30 
4)80 


57. در باغي 15 رديف درخت سيب كاشته شده است. كه درهر رديف 16 درخت وجود دارد. اگر 3 رديف از درختان برداشته شود، در اين صورت چند درخت به هر رديف اضافه مي شود؟
1)3 
2)5 
3)16 
4)4 


58. در كارگاهي با 8 ساعت كار در روز 200 كتاب صحافي مي شود. در اين كارگاه اگر روزي 5 ساعت كار انجام شود در دو روز چند كتاب صحافي خواهد شد؟
1) 250 
2) 125 
3) 130 
4) 145 


59. مجموع اعداد اول بين 12 تا 50 بر كدام يك از اعداد زير بخش پذير نيست؟
1) 5 
2)3 
3)12 
4)16 


60. دامداري 120 مرغ دارد كه 36 تا از آنها دو تخم مرغ و بقيه سه تخم مرغ مي گذارند. اگر 48 تا از مرغ ها دو تخم مرغ و بقيه سه تخم مرغ بگذارند، در اين صورت تعداد تخم مرغ هاي موجود ........مي شود.
1) 12 تخم مرغ كمتر 
2) 12 تخم مرغ بيشتر 
3) 18 تخم مرغ كمتر 
4) 18 تخم مرغ بيشتر

 


دسته بندی : سوالات مخصوص آزمون ورودی سوم راهنمایی


آخرین مطالب

» مسابقه هفتگی50 ( جمعه 1393/01/08 )
» کلاس علوم ( شنبه 1392/07/27 )
» دانلود پاورپوینت تالس ( دوشنبه 1393/02/01 )
» سوال المپیادی مخصوص ( یکشنبه 1393/01/31 )
» هفتمی ها9 ( پنجشنبه 1393/01/28 )
» سومیها ( پنجشنبه 1393/01/28 )
» سومیها ( پنجشنبه 1393/01/28 )
» سوالات آزمون ورودی دبیرستان نمونه وتیزهوشان5 ( دوشنبه 1393/01/25 )
» سوالات آزمون ورودی دبیرستان نمونه وتیزهوشان6 ( دوشنبه 1393/01/25 )
» پاورپوینت مساحت ( جمعه 1393/01/08 )
» سوالات ریاضی سال سوم ( جمعه 1393/01/08 )
» آزمون ورودی سوم راهنمایی8 ( جمعه 1393/01/08 )